Recap: Ricky Hatton vs. Vyacheslav Senchenko Nov 24, 2012

Recap: Ricky Hatton vs. Vyacheslav Senchenko Nov 24, 2012

Comment on this video